MERE DANSK FSC-SKOV

Indsatsen for at øge udbuddet af dansk FSC-certificeret træ  til møbel- og træindustrien i samarbejde  med skovbruget og industrien  fortsætter. I 2020 har vi i Danmark fået den tredje  FSC-skovgruppecertificering, så  Haderup Skovservice  nu også kan tilbyde skovejere FSC-certificering.

Yderligere tre skovejendomme blev FSC-certificeret i løbet af året: Hald Egeskov, Ringkøbing-Skjern Kommunes Skove og Moesgård Museums skove.

Vi er glade for væksten i det FSC-certificerede skovareal, som både herhjemme og globalt stiger takket være  indsatsen fra hele leverandørkæden fra skovejer til butikshylde/byggeprojekt og de mange NGO’er og organisationer, der arbejder for at forbedre og udbrede FSC. 

Natur & Skovbrug – en ny platform
FSC Danmark ønsker på længere sigt at skabe et netværk af interessenter indenfor den danske skovbrugssektor med det formål at fremme og integrere øget biodiversitetshensyn i skovbruget. Inspirationen findes i det internationalt anerkendte koncept ”Modelskov”, hvor udvalgte skove er fast udgangspunkt for workshops, ramme for erfaringsudveksling og formidling vedr. forvaltning af skov.  

Find projektets hjemmeside her: www.naturogskovbrug.dk

Hjemmesiden sigter mod formidling til skovejere og øvrige praktikere i skovbruget. Tanken er at inspirere skovejerne med øget fokus på skovnaturen via FSC’s krav. Siden samler viden fra øvrige aktører og giver et hurtigt indblik i centrale økologiske forhold, som er vigtige for at sikre biodiversitet. Dertil formidler hjemmesiden certificeringskrav og selve certificeringsforløbet.

Workshops og naturformidling
En bevilling fra Nine United-Fond har gjort det muligt at iværksætte en lang række aktiviteter. Målet er at udvikle et netværk af interessenter og gennemføre spændende workshops med bred invitation til skovbrugets interessenter. 

Indhold og bidrag blev udviklet i dialog med og med bidrag fra:  

WWF Verdensnaturfonden – NGO
HedeDanmark – Skoventreprenør
Skovdyrkerne – Skoventreprenør
NEPCon – Certificeringsselskab
Orbicon – Certificeringsselskab  

Workshops er planlagt sammen med ejerne af Ramten Skov på Djursland. En oplagt skov idet ejerne og forvalteren i Ramten Skov står overfor en revidering af deres driftsplan. Workshops tager udgangspunkt i dette arbejde med fokus på: 

Skovnatur – arter og deres biotoper
Registreringer af nøglebiotoper
Introduktion til skovcertificering
Udvikling af drifts- og naturplan
Gennemførsel af naturtiltag

De planlagte workshops blev forsøgt gennemført i flere omgange men blev aflyst grundet Covid-19. De planlægges genoptaget i 2021, når situationen tillader det. 

Der arbejdes som opfølgning på projektet videre med ansøgninger til udvidelse af projektet.

 

FOKUS PÅ OFFENTLIGE INDKØB

I 2021 var vi tovholder i Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om bæredygtigt træ. Det kastede et velbesøgt webinar og en QUICK GUIDE til dokumenterbart bæredygtigt træ af sig. Webinaret blev optaget og kan ses på Forums hjemmeside, hvor også QUICK GUIDEN kan downloades. Se ”Temagruppe om indkøb af bæredygtigt træ og papir” på https://ansvarligeindkob.dk/aktiviteter/temagrupper

I Forums temagrupper og styregruppe bidrager vi med vores erfaring med FSC, indkøbspolitikker, bæredygtigt træ og papir og dokumentation. Når vi engagerer os i Forums aktiviteter, er det for at slå et bredt slag for dokumenterbart bæredygtigt træ og papir i den offentlige sektor og sikre, at de mange virksomheder, der har investeret i en certificering, har en klar fordel, når de leverer til det offentlige. Men vi gør det også for at sikre, at det offentlige indkøb af træ, papir og andre skovbaserede produkter bidrager til bæredygtig skovdrift og grøn omstilling i leverandørkæderne.

Om Forum
Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat som et initiativ under Miljøministeriet i oktober 2010. Forum er et non-profit netværkssamarbejde mellem organisationer på tværs af brancher og sektorer, som arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder. Det gøres blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører.