FSC gør forvaltede skove mere fuglevenlige

Medlemsportræt af Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, som også går under kaldenavnet DOF, er Danmarks første naturbeskyttende organisation. Vi er en del af BirdLife International, som er verdens største partnerskab for naturbevarelse og fuglebeskyttelse med 120 nationale organisationer fordelt på fem kontinenter og mere end 10 millioner medlemmer og støtter. Globalt samarbejde er et must for DOF, der repræsenterer den organismegruppe, der kender færrest grænser.

Da DOF blev oprettet i 1906 skyldtes det først og fremmest en stigende bekymring blandt stifterne for skovens truede rovfugle. De har siden ligget foreningen meget på sinde, omend spektret har udfoldet sig til ikke blot alle landskabets fugle men også hele klodens. I starten var den største trussel mod rovfuglene den omsiggribende efterstræbelse, som udryddede den ene rovfugleart efter den anden. Det gjaldt arter som Havørn, Rød Glente og Fiskeørn samt Vandre- og Lærkefalk. I dag er de alle genindvandret – først og fremmest som resultat af den totalfredning, de nu alle nyder. Men uskikke som sommerskovning og tiltagende rekreativ udnyttelse byder på nye udfordringer for de sky rovfugle, og enkelte brodne kar blandt vildtforvaltere har åbenbart stadig en hang til at bekæmpe dem – med alle tænkelige midler.

Så indsatsen er langt fra slut, og DOF er derfor med ildhu gået ind i FSC, fordi vi her ser en vej til at gøre de forvaltede skove mere fuglevenlige. Simpelthen ved at lade markedstrækket diktere det og ved at udfolde principperne globalt – sådan som vi netop har lært og forstået det i vores globale samarbejde i BirdLife International.

I den danske skovstandard er vi især glade for den redetræsbeskyttelse, der nu er kommet. Ikke blot beskyttes rovfuglenes redetræer og deres omgivelser, men også de hulrugende arters. Og vi ser i det hele taget standardens fokus på registrering og bevarelse af nøglebiotoper, dødt ved og områder af skoven med naturlig hydrologi og høj naturværdi som en vej til at sikre, at der også kan udspille sig et rigt og varieret fugleliv selv i den forvaltede skov.

Mens vi selvfølgelig helst så urørt skov, så må vi jo erkende, at den ikke kan levere træ. Og når samfundet har brug for træ, så er det DOF’s opfattelse, at det bør produceres med størst mulig hensyntagen til skovens naturindhold. Det mener vi, at FSC-standarden bidrager til – uden at den selvfølgelig kan erstatte den urørte skov.

Rød glente. Fotokredit: Saxifraga - Martin Mollet
Fakta om DOF:

DOF er en naturbeskyttelsesorganisation med særligt fokus på fuglene. Organisationen blev stiftet i 1906 og har derfor mere end 110 års erfaringer med fuglebeskyttelse. Vi har godt 16.000 medlemmer og mere end 1.200 aktive frivillige og feltornitologer.

På baggrund af data om bestandsudvikling målretter vi vores politiske arbejde for mere og bedre natur til gavn for fuglelivet og andre organismegrupper. Fuglenes sag kæmpes både i de 13 lokalafdelinger, på Christiansborg og ved de internationale forhandlingsborde via BirdLife International. I Uganda, Kenya og Nepal arbejder DOF med skovforvaltning via lokale BirdLife-partnere og involvering af lokalgrupper, mens DOFs klimafond finansierer skovopkøb i Mellemamerika.

I Danmark bistår frivillige med indsamling af data om fugle og driver blandt andet organisationens tre fuglestationer i Gedser, Blåvand og Skagen. Den omfattende dataindsamling betyder, at DOF har en meget stor database med mere end 23 millioner fugleobservationer fra Danmark, og der kommer yderligere 4-5.000 observationer til om dagen. Med en passion for fugle og naturbevarelse tilbyder vi blandt andet 600 årlige fugleture og naturarrangementer samt fuglerejser til interessante destinationer verden over.

FSC Ugen 2019

FSC Ugen er årets største forbrugerrettede FSC-kampagne. Sammen med NGO’er, virksomheder og organisationer sætter vi fokus på bæredygtig brug af verdens skove. FSC Ugen ligger altid i ugen inden påske.

I FSC Ugen 2019 deltog 62 NGO’er, virksomheder og organisationer. Hver især satte de fokus på, hvorfor FSC er vigtigt for netop deres arbejde. Det gjorde de igennem opslag på sociale medier, i artikler, på deres hjemmesider mm. Temaet for ugen var ”Tak – når nu skoven ikke selv kan sige det”.

Læs mere om FSC Ugen her

MASSER AF INITIATIVER FOR MERE DANSK FSC-CERTIFICERET SKOV

Kun 22 % af det danske skovareal er FSC-certificeret, og det vil FSC Danmark og Troldtekt lave om på. De to organisationer søsatte derfor i 2019 en række aktiviteter, der skal øge det FSC-certificerede skovareal i Danmark. Samme år blev AAGE V. JENSEN NATURFONDs skovarealer FSC-certificeret svarende til over 2.000 hektar skov.

To sjæle og en grøn tanke. Både Troldtekt og FSC Danmark har et mål om mere dansk FSC-skov. I 2018 udkom en revideret dansk FSC-skovstandard, som er optimeret på en række punkter, så den er nemmere at blive certificeret efter og forstå. I 2019 lancerede vi sammen med Troldtekt et partnerskab, der skal øge viden om FSC-skovcertificering og skabe dialog om certificering af konkrete skovområder. Blandt tiltagene er dialog med skovbrugets organisationer, administratorer af gruppecertifikater, skovejere og afklaring af standardrelaterede barrierer for certificering. Men FSC og Troldtekt har også deltaget i relevante konferencer og arrangementer for at sætte fokus på mere dansk FSC-skov.

FSC rækker hånden ud til skovbruget

”Vi er kommet til det punkt, hvor markedet i høj grad efterspørger bæredygtigt træ med tredjepartscertificering – også dansk træ. Med en ny og forbedret standard for FSC-certificering af dansk skov og et klart behov for FSC-træ i markedet, så har vi et rigtig godt afsæt for at øge udbuddet af dansk FSC-certificeret træ”, siger Søren Dürr Grue, direktør i FSC Danmark.

FSC Danmark og Troldtekts tiltag for at øge det FSC-certificerede areal er både rettet mod det private og offentlige skovbrug. Det er helt afgørende, at nøgleaktører har et godt kendskab til standarden med fokus på implementering af den i praksis:

”Vi er især fokuseret på at sikre et godt kendskab til den nye FSC-standard, og hvordan kravene i den kan fungere i praksis. For at nedbryde eventuelle barrierer inviterer vi alle de relevante parter til en tæt og konstruktiv dialog,” siger Søren Dürr Grue.

Efterspørgslen på FSC stiger

Troldtekt er en af de producenter, der allerede aftager en stor mængde FSC-certificeret træ og som gerne vil indkøbe endnu mere. På grund af virksomhedens bæredygtighedsprofil vil Troldtekt gerne fastholde sit princip om at bruge dansk træ:

”Træbyggeri vinder frem, og det samme gør efterspørgslen på vores FSC-certificerede produkter. Den kombination betyder, at der er behov for flere FSC-certificerede skove i Danmark. Derfor ser vi meget gerne flere FSC-certificerede skovarealer i Danmark, og vi vil bidrage aktivt til, at det sker”, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.

For Troldtekt handler det ikke bare om at stille krav om FSC-certificeret træ men også om at være med til at hjælpe skovbruget i mål: ”Med det her sender vi et klart signal til markedet om, at vi er parate. Samtidig er det også vigtigt, at vi har en god proces og indgår i et samarbejde med vores leverandører om at nå vores mål”, afslutter Peer Leth.

Læs mere om partnerskabet her.

Naturfond certificerer sine skove

AAGE V. JENSEN NATURFOND indgik i 2017 en aftale med FSC Danmark om at bruge FSC-certificerede byggematerialer i byggeprojekter på fondens 31 naturejendomme. I 2019 tog fonden yderligere et skridt – og et stort et af slagsen – for at fremme bæredygtig skovdrift. Fonden FSC-certificerede 13 af sine egne ejendomme bestående af 9.239 hektar natur og i alt 2.023 hektar skov.

”Vi har i Fonden valgt at udlægge mere skov til urørt skov, end certificeringsordningerne kræver. Vi er ambitiøse, da det er vores mål at styrke biodiversiteten og give danskerne mulighed for at opleve og lære af vores naturområder, og så skal vores ejendomme med skov naturligvis være certificerede efter de bedst mulige standarder. Både i forhold til brugere af skoven og vores kunder, som blandt andet bruger skovens træ til møbler, huse eller som bæredygtig træflis til at producere varme, er det afgørende, at vi rent faktisk kan dokumentere, at vi driver skoven på grøn, bæredygtig og ansvarlig vis,” siger Anders Skov fra AAGE V. JENSEN NATURFOND.

Danmarks tredje FSC-certificerede hus

Kent og Linda Skovgaard byggede i 2019 sommerhuset “Klubhuset”, som er opført efter en række bæredygtige principper med særligt fokus på brugen af træbaserede byggematerialer. Huset er Danmarks blot tredje FSC-certificerede byggeri (CU-PRO-864629) – husets certifikat kan findes her.

Sommerhuset er et godt eksempel på, at der er mange FSC-certificerede materialer tilgængelige, når man bygger eller renoverer, og at man ikke behøver at gå på kompromis med hverken design, pris og materialevalg, når man vil bygge i certificeret bæredygtigt træ.

Hele 83 % af de træbaserede byggematerialer i det unikke sommerhus er FSC-certificerede, og der er både brugt nordisk træ og mindre kendte tropiske træarter.

FSC Danmark skrev fire artikler om sommerhuset til Dagens Byggeri, som kan læses her

Ny kampagne: FSC bidrager til 14 af FN’s 17 verdensmål

FSC bidrager til mindst 14 af FN’s 17 verdensmål. Med hjemmesiden ”Together we are FSC” koblede FSC Danmark i 2019 FSC og verdensmålene sammen på en ny og værdibaseret måde.

Virksomheder og organisationer i hele verden kan nu frit bruge materialerne, som er udviklet af FSC Danmark. Materialerne har ikke bare til formål at vise, hvordan vi alle bidrager til verdensmålene ved at vælge FSC, materialerne kan også bruges som afsæt for virksomheder og NGO’er, der gerne vil fortælle, hvordan netop de gør en forskel med FSC.

Hjemmesiden ”Together We are FSC” og de mange flotte materialer er allerede indstillet til en række priser verden over. 

FSC Danmark håber at så mange som muligt vil tage kampagnen til sig i 2020 og sprede det vigtige budskab sammen med os.

Du kan finde mere om materialerne og FSC’s bidrag til verdensmålene her